Skip to main content

Gerçek Kişiler (Şahıs İşletmesi)

Müdürlüğümüze ibraz edilecek yeni kimliklerde çip/yonga bulunmaması halinde TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ m. 24 gereğince bu kimlikler kabul edilmemektedir. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 11, 64 üncü maddeleri, 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, 04.04.2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2012/1 sayılı Genelge, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2014 tarih ve 50035491/431.04 sayılı yazısı gereğince gerçek kişi tacirlerin bilanço esasına göre defter tutması gerekmektedir. Bilanço esasına göre tutulan defterin ön yüzünde yer alan bilgilerin kuruluş dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

İşletme unvanı tescilden önce Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya 
http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php adresinden kontrol edilmelidir.

Unvan araştırmasında şahıs/ şirket ayrımı yapılmamaktadır. Örnek: A İnşaat Limited Şirketi daha önce tescil edilmiş ise, B… C…. A İnşaat tescil edilemeyecektir. A İnşaatın önünde ad ve soyad olması unvan konusunda farklılık oluşturmamaktadır. 

TÜCCAR SINIFLARI
VUK Madde 176
Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır:
I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;
II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar.
Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:
VUK Madde 177
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (890.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı (1.270.000 TL) lirayı aşanlar;
2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (440.000 TL) lirayı aşanlar;
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (890.000 TL) lirayı aşanlar.

Sigorta Şirketlerinin asgari sermayeleri:
DUYURU
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NİN acente şube müdürlerinin ticaret siciline tescili konulu, 26/09/2023 Tarih, 10443 sayılı yazısı gereği
Levhaya kayıtlı mevcut şubelerin şube müdürleri(levhada kayıtlı) hali hazırda ticaret sicilinde tescilli değiller ise en geç 30 Ekim 2023 tarihine kadar (tarih dahil) ilgili şubede yetkili olarak ticaret siciline tescil işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili mevzuatta öngörülen müeyyideler uygulanacaktır.
(1) Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.-TL’den az olamaz.
(2) Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000.-TL ve her bir şube için en az 25.000.-TL sermayeye sahip olmaları gerekir. Şube açmaksızın sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için asgari sermaye de 300.000.-TL’dir.
(3) Şube açarak teşkilatlanan veya mesafeli satış yapan acenteler, yılsonları itibariyle satışına aracılık ettikleri prim tutarının en az %4’ü kadar özkaynağa sahip olmak zorundadır. Bu tutar her durumda 300.000.-TL’den az olamaz. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç ilgili yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamlanır.
(4) Asgari ödenmiş sermaye ile beyan edilecek malvarlıklarının en az %50’sinin nakit, mevduat ya da devlet iç borçlanma senedi gibi nakde kolay dönüşebilir yatırım araçlarından oluşması gerekir.

KURULUŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe Taahhütname
 3. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 4. Oda kayıt beyannamesi  (tacir tarafından İmzalanmış olmalı)
 5. Oda e-belge İşlemleri İçin yetkili bilgi güncelleme dilekçesi (Oda e-belge işlemleri)
 6. *Tescil talepnamesi (unvan talepnamesi) ile Mersis üzerinden doldurulan taahhütnamenin bilgileri aynı olmalıdır.
 7. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi (E defter tutanlar envanter defterinin tasdikli ön yüzünü SMMM onaylı ibraz edecekler, bir önceki yılın yıllık gelir tablosu ekinde gelir idaresi onaylı bilanço sunulacaktır)
 8. Başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısının seçilmesi mümkün değildir. Belirtilen NACE kodu Mersisten girilen ile aynı olmalıdır.
 9. Vergi levhası fotokopisi (2 adet)
 10. (25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazısı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs İşletmelerinin tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs İşletmelerinin tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs İşletmelerinin tescil işlemi yapılacaktır.)
 11. Vesikalık fotoğraf (3 adet)
 12. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası,
 13. Faaliyet konusu ikrazatçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikrazatçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli)
 14. İşletme usulüne göre defter tutup Vergi Usul Kanunu 177/1-3'teki hadleri aşanlar SMMM raporu ile bu durumu ispat etmek zorundadırlar. SMMM raporunda bu haddi aştığını gösteren bilgi ve belgeler ile SMMM faaliyet belgesi ekli olmalıdır. 

*** Not: Mersisten faaliyet konusu belirlerken şirket sözleşmesi gibi çok uzun metinler girmeyiniz. 

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
Önemli: Gerçek kişi işletmelerin (Şahıs işletmeleri) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe(Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. İş adresi, işletme konusu, sermaye değişikliği için işletme sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe
 4. Sermaye artırımında, bu durumu belirten dilekçe

 ÖNEMLİ UYARI: Adres değişikliği tescilinde en çok yapılan hata işletmenin adresinin bulunduğu belediyeden numarataj/ adres tespiti yazısı almadan yeni adresin karara yazılmasıdır. Karara yazılan adresle ilgili belediyenin vereceği adres arasında farklılık olmaması için Belediye’den numarataj ya da adres tespiti yazısı almanız önemlidir. 

BELEDİYE/ RE’SEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
1.Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir) 
2.Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe  (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir) 
3. İşletme merkezinin faaliyette bulunduğu adresin bağlı bulunduğu Belediyeden alınacak adres değişikliği/ numarataj yazısı aslı. (Yazı içeriğinde işletmenin eski adresi gösterilmeli ve gösterilen bu eski adres müdürlüğümüzde kayıtlı olan adresle uyuşmalıdır. Belediye yazılarında yer alan eski adresle müdürlüğümüze tescilli adresin uyuşmaması durumunda re’sen tescil talebi kabul edilmeyecektir.) 

SİGORTA ACENTELİĞİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)
 4. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

 ŞUBE AÇILIŞI 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 3. Vergi levhası
 4. Oda kayıt beyannamesi (tacir tarafından İmzalanmış olmalı) 

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Şube kapanışı ile ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)

VERASETEN İNTİKAL/ HALEFİYET 

 1. Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı,
 2. Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı ve mirasçı tacirin resmi bulunmalıdır)
 3. Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname
 4. Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi
 5. Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

MERKEZ NAKLİ

 1. Merkez nakil dilekçe (İşletme kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede işletmenin ünvanı sermayesi merkezi işletmenin açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişiye ait olduğu yazılmalıdır.
 2. Oda kayıt beyannamesi (İşletme yetkilisi tarafından imzalanmalı, İşletme sahibinin resmi bulunmalıdır)
 3.  Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
 4. Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

TİCARETİ TERK (KAYDIN SİLİNMESİ)
Sigorta işletmeleri kayıtlarını sildirmeden önce acentelik için vekalet aldıkları sigorta şirketlerinin azilnamelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir. İşletme kaydı silindikten sonra vekalet azli tescili Mersis'te yapılamamaktadır.  

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (Mal Beyanı firma sahibi tarafından imzalanmalıdır, dilekçe içinde yer alan mal beyanı dilekçeden çıkarılmamalıdır)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe (Yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin sureti eklenmelidir)  
 3. Ticari faaliyetin devamında tüm mirasçıların noter vasıtasıyla muvafakatı alınmalı ve sicil müdürlüğüne sunulmalıdır. 

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.