Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu: Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Mah. Şehit Teğmen Halil Demirörs Cad.No:2 Merkez/BURDUR

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak; muhataplarımız, üyelerimiz, bursiyerlerimiz ve çalışanlarımız dâhil odamız ile ilişkili şahısların bünyemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile muhatap; üye, mükellef, tedarikçi, bursiyer veya çalışan/çalışan adayı sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK' ya ve mevzuata uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile
  işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak odamız tarafından, oda faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, eğitime destek ve teşvik, nitelikli iş gücünün gelişimine katkı yapılması, kültürel ve sosyal ilerlemenin hızlanması için medya ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi, kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat hem de ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenleyerek sosyal ve kültürel değişimi ve gelişimin sağlanması, medya/iletişim alanları başta olmak üzere ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen araştırmalara destek olunması ve odamıza dair üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklara istinaden odamız bünyesinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; oda faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yaptığımız ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile oda faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz odamızda; başvuru formları/dilekçeleri, eğitim yardımı başvuru formları, anket değerlendirme formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, iş başvuru formları ve mevzuatsal işlem formları gibi dokümanlar üzerinden odamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla toplanmaktadır.

 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi “Yeni Mah. Şehit Teğmen Halil Demirörs Cad.No:2 Merkez/BURDUR” adresine ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta ile kimlik bilgilerinizi doğrulayacak bir resmi belge eki ile gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.